Kako Bog može biti raspet radi spasenja čovečanstva?

Hrišćani su prekoračili sve granice u pripisivanju nepravednosti istinitom Bogu.

Hrišćani su prekoračili sve granice u pripisivanju nepravednosti istinitom Bogu. Oni su uistinu potcenili Boga,na način na koji nijedna nacija nikad pre nije.

Zapravo,oni su veoma daleko od klanjanja Bogu ili pak njegovog veličanja.Oni tvrde da kada je Adam(neka je mir I selam na njega),pojeo plod sa zabranjenog mu drveta,da se tada Bog razljutio I poslao mu kaznu,I ta kazna se dalje odnosila

I na Adamovo potomstvo sve do

dolaska Isusa Hrista(neka je mir I selam na njega).Njegovo raspeće desilo se radi oslobađanja budućih naraštaja Hrišćana od greha njihovog praoca(Adama),a takođe I da bi potvrdilo činjenicu da su svi Adamovi sinovi bili od strane Nečastivog zatočeni,čak I božji poslanici kao što su Noje,Avraham,Mojsije,David,Solomon,itd.S druge strane,hajde da pogledamo šta kaže Časni Kuran o ovim cenjenim prorocima.

(Časni Kuran,6:84-86)

``I Mi mu poklonismo Ishaka I Jakuba;I svakog uputismo-A Noja smo još pre uputili-I od potomaka njegovih,Davida,I Sulejmana,I Ejuba,I Jusuf ,I Mojsija ,I Haruna-I eto tako mi nagrađujemo one koji dobra dela čine- ‘’I Zekerija,I Jahjaa,I Isu,I Il’lijasa-svi oni su bili dobri- ‘’I Ismaila I El-Jese’a I Junusa I Luta-I svima smo im prednost nad ostalim svetom dali’’

Znamo da je Avrahamov otac bio nevernik,I da Bog Avrahama nije kasnio zbog očevog smrtnog greha.Stoga,logički razmatrano,da li bi ga Bog smatrao odgovornim za greh njegovog praoca,Adama?Zatim,hrišćamski concept

‘’Prvobitnog Greha’’ pretpostavlja da se Adam nije pokajao .Ali opet,Bog je izričito rekao da se Adam jeste pokajao,I dam u je dat oproštaj.Ovo Svemoćni Bog kaže o Adamu(neka je mir I selam na njega)

( Časni Kuran, 2:37)

‘’I Adam primi neke reči od Gospodara svoga,pa mu On oprosti;On doista prima pokajanje,On je milostiv’’

Hrišćani su skrenuli s puta ,tvrdeći da je kroz raspeće koje predstavlja jedan od smrtnih grehova,Bog spasio Adama I njegovo potomstvo od Paklenog Ognja.Oni takođe tvrde da je kroz ovako pretpostavljeno raspeće,

Bog mogao da prevari Satanu,ne protiveći se činjenici da je Satana pokazao nepokornost Bogu,I tako zaslužio kaznu još od vremena kada je odbio da se pokloni Adamu,I naveo ga da počini greh.

Zapravo,Bog je bio dovoljno moćan da kazni Satanu još mnogo pre dolaska Isusa.Stoga pojedinac ne može da ne dovede u pitanje pretpostavku,zašto bi se Adamovi sinovi smatrali odgovornim za grešku njihovog praoca? Zapravo,život Isusa Hrista je mnogo više zavijen velom misterije,ne samo tokom tri godine njegovog poslanstva.

Zapravo,Bog je bio dovoljno moćan da kazni Satanu još mnogo pre dolaska Isusa.Stoga pojedinac ne može da ne dovede u pitanje pretpostavku,zašto bi se Adamovi sinovi smatrali odgovornim za grešku njihovog praoca? Zapravo,život Isusa Hrista je mnogo više zavijen velom misterije,ne samo tokom tri godine njegovog poslanstva.

I da je nakon trećeg dana zaceljenih rana I ozdravljenog tela s Krsta sišao,hodao I razgovarao,jeo sa svojim učenicima,a da je potom telesnim putem uzdignut u Raj.Ovo je neophodno za teološke doktrine krvne žrtve,I zastupnička naknada za grehe koji uključuju I Prvobitni Greh,koji Islam pak odbacuje.S druge strane,neke od ranih hrišćanskih sekti odbacuju doktrinu da je Isus Hrist ubijen na krstu.Ahmed Deedat u svojoj knjizi ‘’Raspeće ili Raskrsnuće’’,na stranama 19-38,podneo je brojne navode u korist neistinitosti ovog koncepta.Većinu svojih dokaza preuzeo je iz Biblije I ostalih spisa hrišćanskih autoriteta.Pitanje raspeća,kako je predstavljeno u Hrišćanstvu,samo podržava tvrdnje Jevreja da su oni stajali iza Hristovog raspeća,što nikada nije bila istina.Umesto toga,hajde da se uzdamo u ono što Časni Kuran navodi po pitanju raspeća

( Časni Kuran,4:155-159)

‘’Ali zato što su Zavet svoj prekršili I što u Alahove dokaze nisu poverovali,što su ni krive ni dužne verovesnike ubijali,I što su govorili:’’Naša su srca okorela’’-Alah im je,zbog neverovanja,njihova srca zapečatio,pa ih je samo malo verovalo-

  • ‘’I zbog neverovanja njihova I zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme’’
  • ‘’I zbog reči njihovih:’’Mi smo ubili Mesiju,Isusa,sina Merjeminog,Alahovog poslanika’’…A nisu ga ni ubili ni raspeli,već im se pričinilo.Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili,oni su sami o tome u sumnji bili;o tome nisu ništa pouzdano znali,samo su nagađali;a sigurno je da ga nisu ubili,’’
  • ‘’Već ga je Alah uzdigao Sebi-A Alah je silan I mudar,-
  • ‘’I nema nijednog sledbenika Knjige koji,kada bude umirao,neće u njega onako kako treba poverovati ,a na Sudnjem Danu on će protiv njih svedočiti’’

U gore navedenim kuranskim ajetima,postoji čitava lista nepravednosti,za koje su Jevreji krivi, možemo razumeti neka od ovih rđavih dela,sledećim rečima iskazana,njihova rđava dela su ta:

  • da su odbacili veru
  • da su podneli lažne optužbe protiv bogobojazne žene kao što je Marija Magdalena.koja je od Alaha bila izabrana da bude majka Isusu Hristu.
  • .da su ponosno tvrdili da su ubili Isusa,pri čemu su bili žrtve soptvene halucinacije.
  • da su terali (sprečavali) ljude sa Alahovog puta
  • da su usled koristoljublja I prevare,tlačili soptveni narod.

Lažne optužbe protiv Merjeme,bile su da je bila bludnica.Ovakva optužba je dovoljno loša kao izgovorena protiv bilo koje žene,ali je čak bezočna kao izgovorena protiv majke Alahovog poslanika,Isusa.Jevreji su njegovu poruku odbijali od samog početka,ismejavajući Alahovu moć kroz Isusovo čudesno rođenje

( pogledati Časni Kuran,17:27-28)

Ženska čednost je izuzetno poštovana u islamu,jer je to esencijalni aspect ženskog dostojanstva I časti u koje niko ne može sumnjati,osim ako on ili ona ne pruže jake dokaze I ne sakupe 4 svedoka koji će prosvedočiti o nemoralnom činu.

Ako pak ne uspeju da dokažu,biće izbičevani sa 80 udaraca I isključeni iz svedočenja zauvek.(pogledati Časni Kuran 24:4).

Nekoliko hrišćanskih sekti kao što su Bazilidijanci,odbacile su pitanje Hristovog raspeća,I veruju da je on zamenjen s nekim drugim.

Docetae,jedna pak druga hrišćanska sekta tvrde da on nikada nije ni imao realno fizičko ili prirodno telo,već samo prividno telo.Jevanđelje po Sv Barnabasu,podržava teoriju da je Hrist zamenjen na krstu.

Štaviše Hrišćani tvrde da je Hrist bio I čovek I Bog istovremeno.On je sa namerom,nevernicima, dozvolio da ga razapnu,da bi Isus(po njima ujedno I Bog) na taj način prevario Satanu.

Oni takođe trvde da je Isus prikrio svoj identitet od Boga,da ga Satana ne bi prepoznao.Oni dalje tvrde da je dozvolio svojim protivnicima da ga zarobe,bičuju,I pljuju mu u lice.Prem anjihovom verovanju takođe je dopustio sopstveno raspeće I ukucavanje eksera u glavu,I pokazao strah od smrti.Najednom je počeo da govori:’’Eloi,Eloi,lama sabachtani?’’,što prevedeno na srspski jezik znači ‘’O moj Gospode,zašto me žrtvuješ?’’

(Jrvanđelje po Mateji 27:46)

Prema hrišćanskom shvatanju ove reči je izgovorio da Satana ne bi doznao da je Isus zapravo ‘’Bog’’ ili ‘’Božji sin’’.

Kao rezultat ove dekupacije,

Satana želi da njegovu dušu odvuče u Pakao,kao što je učinio sa Nojem,Avrahamom,_Mojsijem,I ostalim božjim poslanicima,I vernicima.Stoga će se Bog protiv Satane oglasiti sledećim rečima:

’’Iz kog razloga si mi uzeo dušu?’’Satana će na to odgovoriti:’’Usled tvog greha.’’Zatim će božja strana ljudskosti odgovoriti:’’Ali ja nemam grehove kao prethodni proroci.Oni su počinili grehe kojim su zaslužili da im duša bude bačena u Pakleni Oganj.’’

’’Hrišćani takođe tvrde da je na ovaj način Bog uspeo da pribavi dokaz više ne bi li kaznio Satanu.Stoga je Bogu postalo dozvoljeno da kazni Satanu I spasi Adamovo potomstvo od Paklenog Ognja.Ovakvi navodi puni su neistinitosti o Svemoćnom Bogu.Ko se usuđuje da o Bogu govori na ovakav način?Ovakva tvrđenja uistinu stravično prekorevaju božje znanje,Božju mudrost I pravednost na nečuven način.U Časnom Kuranu Bog kaže

(18:109):

‘’Reci:’’Kad bi more bilo mastilo da se ispišu rečl Gospodara moga,more bi presušio,pa I kad bismo se pomogli još jednim sličnim’’

Kroz ova tvrđenja proćićemo analizirajući logički organizovane manire od nekoliko anđela.Ako prihvatimo činjenicu da je Isus govorio:’’Eloi,Eloi,lama sabachtani?’’,I da pritom nije govorio istinu već samo obmanjivao Satanu,onda je on time optužen za lažno tvrđenje tj laganje.

Opet,Muslimani pak veruju da Božji prorok nikada ne bi lagao,obzirom da su svi Božji poslanici nepogrešivi.Jedina druga mogućnost je ta da Isus nije znao da je on ‘’Božji sin’’,sto je apsolutno bespredmetno tvrđenje.Stoga nam preostaje treća I ujedno najverovatnija mogućnost,a to je da je Isus bio čovek.