Kako Islam posmatra čoveka?

Islam potvrđuje(svedoči )da svako ljudsko biće,teži da stekne koristi od ove božanske vladavine..Put do sreće je Slobodan I otvoren put,put kojim svako može koračati svojevoljno.

Islam potvrđuje(svedoči )da svako ljudsko biće,teži da stekne koristi od ove božanske vladavine..Put do sreće je Slobodan I otvoren put,put kojim svako može koračati svojevoljno.Svi su prirodno obdareni svi ovim pravima I privilegijama.Bog im ih je zagarantovao svima bez ikakve diskriminacije.Priroda,planeta,raj,sve to pripada svakom pojedincu.

Zaista Uistinu Bog je ovo sve stvorio pa čak I više!On je svoju religiju (Fitrah) usadio u svako ljudsko biće njegovim rođenjem. .Istinska religija je urođena,njom su sva ljudska bića obdarena.

Iza zaslepljujuće religiozne raznovrsnosti čovečanstva,stoji urođena religija neodeljiva od ljudske prirode.Ovo je prvobitna religija,Kuranska religija,jedinstvena I jedina istinska religija.

.(Časni Kuran 3:19)

‘’Alahu je prava vera jedino-islam.A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda ka dim je došlo saznanje,

I to Iz međusobne zavisti.A sa onima koji u Alahove reči ne budu verovali Alah će se brzo obračunati’’

Svako je poseduje,osim ako nije prethodno naučen drugačije,ili je izgubio akulturacijom,indoktrinacijom,pogrešnim vođstvom,iskvarenošću,ili odvraćanjem od vere. Prorok Muhamed(SAVS) rekao je :

’Svako novorođenče,rođeno je sa urođenom prirodom(Islam-potpuno predavanje Alahu).Zatim ga roditelji prevedu u Judaizam,Hrišćanstvo,ili Manvaizam.’’Na kraju Islam,ne podržava ideju o ‘’čovekovoj’’ propasti,moralnom sunovratu,niti concept ‘’ originalnog greha’’

Isla,m ne primorava nijednog čoveka da istrajava u urođenom neophodno neugodnom položaju iz koga se ne može sam iščupati,Islam tvrdi da je čovek nevin.Rođen je kao nevin.Uistinu rođen je sa hiljadu urođenih savršenosti,sa lakoćom razumevanja,sa urođenim smislom spoznaje istine Stvoritelja.U ovome su svi ljudi jednaki,obzirom da to datira još od njihovog ranog postanja,od njihovog samog nastanka.Ovo je osnova islamskog univerzalizma.