Care este concepția islamului cu privire la om?

Islamul afirmă că fiecare ființă umană are dreptul de a beneficia de această religie Divină. Drumul spre fericire este liber și deschis pentru oricine doreşte să pășească pe el din proprie inițiativă. Cu toții au fost binecuvântați în mod înnăscut cu anumite drepturi și privilegii, pe care Dumnezeu le-a garantat tuturor, fără niciun fel de discriminare. Islamul insistă asupra faptului că tot ceea ce se află în Ceruri și tot ceea ce se află pe Pământ, precum și tot ceea ce se află între acestea, a fost creat spre beneficiul întregii omeniri.

Într-adevăr, Dumnezeu a făcut toate acestea şi mai mult decât atât! El a pus religia Sa (fitrah) în fiecare om, acesta fiind un drept înnăscut, inalienabil și sacru, cu care fiecare ființă umană a fost înzestrată. În spatele diversității omenirii se află o fire înnăscută, inseparabilă de natura umană. Aceasta este religia primordială, singura religie adevărată. Allah Preaînaltul spune:

„(Unica) religie acceptată de Allah este islamul şi nu au fost deosebiriîntre cei cărora le-a fost dată Scriptura (evreii și creştinii) decât după ce a ajuns la ei Ştiinţa, din pricina pizmei lor. Iar cel care nu crede în Semnele lui Allah (să ştie că) Allah este Grabnic la socoteală!”

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:19]

Fiecare persoană o deține, această aculturație, cu excepţia celor care sunt îndoctrinați, dezinformați sau corupți, fapt care i-a făcut să creadă diferit. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Fiecare copil se naște cu înclinația naturală de a I se supune lui Allah (fitrah), (adică, de a fi musulman), însă, mai apoi, părinții lui îl fac evreu, creștin sau zoroastrian.”

(Al-Bukhari și Muslim)

Islamul nu susține nicio idee de „cădere a omului” şi niciun concept de „păcat originar”. Omul se naște liber de păcate, într-o stare perfectă, cu abilitatea de a înțelege și cu o înclinație naturală de a Îl cunoaște pe Dumnezeu Cel Adevărat. Astfel, toți oamenii sunt egali, aceasta fiind baza universalității islamului

De asemenea, dacă facem o altă presupunere falsă şi anume aceea că Profeţii (Pacea fie asupra lor!) au avut păcate pentru care merită să fie pedepsiţi după moarte şi că Satana a fost împuternicit să îi pedepsească, atunci oamenii de după Isus, care nu sunt Profeţi (Pacea fie asupra lor!), merită, de asemenea, să fie pedepsiţi. Cum am putea accepta dreptatea care are un standard ilogic și dublu prin permisiunea pedepsirii Profeţilor (Pacea fie asupra lor!) şi nu a celor care le sunt inferiori?

Ideea răstignirii, aşa cum este atribuită ideii de „păcat originar”, nu este incompatibilă doar cu intelectul uman şi cu înţelegerea dreptății, ci contrazice, de asemenea, învățămintele biblice:

„Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.”

(Biblia, Ezechiel, 18:20)